Βλαχομήτρος εσπα banner

Υπηρεσίες

Παρεχόμενες Υπηρεσίες ανά Κατηγορία

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ

Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος δικαιοπραξιών (αγοραπωλησία, γονική παροχή, δωρεά, διαθήκη/αποδοχή κληρονομιάς, σύσταση οριζόντιας/κάθετης ιδιοκτησίας)

Άδεια δόμησης/εργασιών μικρής κλίμακας

Άδεια κατεδάφισης

Άδεια γεώτρησης

Άδεια λειτουργίας

Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για συνένωση/κατάτμηση οικοπέδων – αγροτεμαχίων

Έλεγχος και χάραξη ορίων οικοπέδων και αγροτεμαχίων

Χάραξη εκσκαφών και θεμελιώσεων προς οικοδόμηση κτισμάτων

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ

Μελέτη – Σύνταξη πράξεων εφαρμογής

Μελέτη – Σύνταξη πράξεων αναλογισμού

Μελέτη – Σύνταξη τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ

Μελέτη – Σύνταξη κτηματολογικών πινάκων/διαγραμμάτων

Εγγραφή/Διόρθωση δικαιωμάτων επί ακινήτων στο Κτηματολόγιο

Αίτηση/Δήλωση χωρικής μεταβολής ακινήτων στο Κτηματολόγιο

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Μελέτη – Χάραξη έργων οδοποιίας

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

Τακτοποίηση – νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών (υπαγωγή στο ν.4178/13)

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Χάραξη φωτοβολταϊκών συστημάτων

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Βεβαίωση νομιμότητας ακινήτου για δικαιοπραξίες

Βεβαίωση χώρων κύριας χρήσης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Τοπογραφικό διάγραμμα εντός σχεδίου

Τοπογραφικό διάγραμμα εκτός σχεδίου

Διάγραμμα δόμησης