Βλαχομήτρος εσπα banner

Νομοθεσία

Κ.Β.Π.Ν. ‘99

Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/27-07-99)


Οικοδομικοί Κανονισμοί

Γ.Ο.Κ. ’29  (π.δ. 03-04-29 ΦΕΚ 155/Α/22-04-29)

Γ.Ο.Κ. ’55  (β.δ. 09-09-55 ΦΕΚ 266/Α/30-09-55)

όπως τροποποιήθηκε με τον αναγκαστικό νόμο 395/68  (αν.ν. 395/68 ΦΕΚ 95/Α/04-05-68)

Γ.Ο.Κ. ’73  (ν.δ. 8/73 ΦΕΚ 124/Α/09-06-73)

Γ.Ο.Κ. ’85  (ν. 1577/85 ΦΕΚ 210/Α/18-12-85)

όπως τροποποιήθηκε με το ν.2831/00  (ν. 2831/00 ΦΕΚ 140/Α/13-06-00)

Ν.Ο.Κ. ’12  (ν. 4067/12 ΦΕΚ 79/Α/09-04-12)